Złoty Medal
Międzynarodowych
Targów Poznańskich
:: Luksusowe i Ekskluzywne Prezenty ::

To, jaki prezent wybieramy świadczy nie tylko o nas samych,
ale i o tym, co myślimy o jego adresacie.

Regulamin

Ostatnia modyfikacja: 09.05.2012

Definicje

 1. Właściciel - oznacza firmę „Kurtiak i Ley Urszula Kurtiak” z siedzibą w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 1,
  posiadającą NIP 6690402178 , REGON 003814370.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Właściciela.
 3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu Właściciela na podstawie Regulaminu.
 4. Serwis lub Serwis Ekskluzywny Prezent - oznacza serwis internetowy prowadzony przez Właściciela w domenie internetowej
  ekskluzywnyprezent.pl.

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin niniejszy określa ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu Ekskluzywny Prezent.
 2. Elementy graficzne, treść, wygląd oraz układ funkcjonalny Serwisu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie prawnej.
 3. Przeznaczenie Serwisu:
  Prezentacja produktów i usług Właściciela oraz umożliwienie szybkiego kontaktu z klientem.
 4. Użytkownicy korzystający z Serwisu Właściciela zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
 2. Dostęp do treści Serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.
  Właściciel zastrzega sobie prawo do ukrywania niektórych treści i prezentacji wybranym Użytkownikom.
 3. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie na adres poczty elektronicznej administrator@kurtiak-ley.pl lub za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym www.ekskluzywneprezenty.pl/kontakt.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Właściciela.
 2. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu Ekskluzywny Prezent (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.

Dane Kontaktowe

Adres:
 • Kurtiak i Ley
 • ul. Szczecińska 1
 • 75–120 Koszalin
Tel.:
+48 22 10 06 212
+48 94 34 74 974
Kom.:
+48 500 29 55 88
Fax:
+48 94 34 74 976
E-mail:
art [at] kurtiak-ley.pl

Znajdziesz nas na