Twain Mark, Adam and Eve’s Diaries

Twain Mark, Adam and Eve’s Diaries

2 940 

O czym jest ten nie­zwy­kły i in­te­ligent­ny tekst? O tym, co tak na­praw­dę jest naj­waż­niej­sze na świe­cie, o tym, co może zmie­niać bieg hi­sto­rii, u­szczę­śli­wiać, a za­razem po­grą­żać ludzi, co może być in­spira­cją do wszel­kich ludz­kich dzia­łań. Twain, za­czerp­nąw­szy me­ta­fo­rę z bi­blij­nej o­powie­ści o stwo­rze­niu świa­ta, nie­zwy­kle prze­ni­kliwie i z wła­ści­wym sobie po­czu­ciem hu­mo­ru, o­pi­sał jak ro­dzi­ło się to pierw­sze wszech­po­tęż­ne u­czucie – pierw­sza na świe­cie mi­łość.

Adam and Eve’s Diaries 1Adam and Eve’s Diaries 1Adam and Eve’s Diaries 1Adam and Eve’s Diaries 2Adam and Eve’s Diaries 2Adam and Eve’s Diaries 2Adam and Eve’s Diaries 3Adam and Eve’s Diaries 3Adam and Eve’s Diaries 3
Wyczyść
Ilość:

Opis

O czym jest ten nie­zwy­kły i in­te­ligent­ny tekst? O tym, co tak na­praw­dę jest naj­waż­niej­sze na świe­cie, o tym, co może zmie­niać bieg hi­sto­rii, u­szczę­śli­wiać, a za­razem po­grą­żać ludzi, co może być in­spira­cją do wszel­kich ludz­kich dzia­łań. Twain, za­czerp­nąw­szy me­ta­fo­rę z bi­blij­nej o­powie­ści o stwo­rze­niu świa­ta, nie­zwy­kle prze­ni­kliwie i z wła­ści­wym sobie po­czu­ciem hu­mo­ru, o­pi­sał jak ro­dzi­ło się to pierw­sze wszech­po­tęż­ne u­czucie – pierw­sza na świe­cie mi­łość. Spot­ka­nie pierw­szych ludzi, pra­oj­ca i pra­mat­ki nas wszyst­kich, ujęte w li­te­rac­ką formę pa­mięt­ników, jest o­ka­zją do u­ka­zania tych sub­tel­nych cech men­tal­nych, które od­róż­nia­ją męż­czyzn i ko­bie­ty odkąd ród ludz­ki po­wstał na Ziemi i są tyleż źró­dłem nie­po­rozu­mień, co wza­jem­nej fa­scy­nacji. Spo­strze­gaw­czość, sub­tel­ny i dow­cip­ny język Marka Twa­ina spra­wiają, że tekst czyta się z naj­więk­szą roz­koszą.

Każda z książek oprawiana jest ręcznie, w związku z tym każdy z egzemplarzy może się nieznacznie różnić od tego, który został przedstawiony na zdjęciach.

W sprawie innych kolorów / wariantów oprawy prosimy o kontakt telefoniczny.

Dodatkowe informacje

Rodzaj oprawy

skórzana

Rodzaj papieru

artystyczny

Język

angielski

Nakład

157 numerowanych egzemplarzy, z których pierwsze 35 w nowatorskiej formie książki – obrazu

Format

około 17,5 x 17,5 cm

Pokrewne produkty