fbpx
Twain Mark, Adam and Eve’s Diaries

Twain Mark, Adam and Eve’s Diaries

3 990 

O czym jest ten nie­zwy­kły i in­te­ligent­ny tekst? O tym, co tak na­praw­dę jest naj­waż­niej­sze na świe­cie, o tym, co może zmie­niać bieg hi­sto­rii, u­szczę­śli­wiać, a za­razem po­grą­żać ludzi, co może być in­spira­cją do wszel­kich ludz­kich dzia­łań. Twain, za­czerp­nąw­szy me­ta­fo­rę z bi­blij­nej o­powie­ści o stwo­rze­niu świa­ta, nie­zwy­kle prze­ni­kliwie i z wła­ści­wym sobie po­czu­ciem hu­mo­ru, o­pi­sał jak ro­dzi­ło się to pierw­sze wszech­po­tęż­ne u­czucie – pierw­sza na świe­cie mi­łość.

Ilość:

Opis

O czym jest ten nie­zwy­kły i in­te­ligent­ny tekst? O tym, co tak na­praw­dę jest naj­waż­niej­sze na świe­cie, o tym, co może zmie­niać bieg hi­sto­rii, u­szczę­śli­wiać, a za­razem po­grą­żać ludzi, co może być in­spira­cją do wszel­kich ludz­kich dzia­łań. Twain, za­czerp­nąw­szy me­ta­fo­rę z bi­blij­nej o­powie­ści o stwo­rze­niu świa­ta, nie­zwy­kle prze­ni­kliwie i z wła­ści­wym sobie po­czu­ciem hu­mo­ru, o­pi­sał jak ro­dzi­ło się to pierw­sze wszech­po­tęż­ne u­czucie – pierw­sza na świe­cie mi­łość. Spot­ka­nie pierw­szych ludzi, pra­oj­ca i pra­mat­ki nas wszyst­kich, ujęte w li­te­rac­ką formę pa­mięt­ników, jest o­ka­zją do u­ka­zania tych sub­tel­nych cech men­tal­nych, które od­róż­nia­ją męż­czyzn i ko­bie­ty odkąd ród ludz­ki po­wstał na Ziemi i są tyleż źró­dłem nie­po­rozu­mień, co wza­jem­nej fa­scy­nacji. Spo­strze­gaw­czość, sub­tel­ny i dow­cip­ny język Marka Twa­ina spra­wiają, że tekst czyta się z naj­więk­szą roz­koszą.

Każda z książek oprawiana jest ręcznie, w związku z tym każdy z egzemplarzy może się nieznacznie różnić od tego, który został przedstawiony na zdjęciach.

W sprawie innych kolorów / wariantów oprawy prosimy o kontakt telefoniczny.

Dodatkowe informacje

Rodzaj oprawy

skórzana

Rodzaj papieru

artystyczny

Język

angielski

Nakład

157 numerowanych egzemplarzy, z których pierwsze 35 w nowatorskiej formie książki – obrazu

Format

około 17,5 x 17,5 cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Pokrewne produkty